Miếng đệm Septa GC chịu nhiệt độ cao dùng cho Sắc ký khí GC Hamilton

Hãng sx: Hamilton- Mỹ

Part # / Ref Diameter Maximum Temperature Material Thickness Sales Quantity
75805

10 mm (0.394 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75807

11 mm (0.433 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75813

12 mm

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75806

12.7 mm (0.500 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75801

6.35 mm (0.250 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75810

7 mm (0.276 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75802

8 mm (0.315 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75803

9 mm (0.354 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

75804

9.5 mm (0.374 inch)

212°C / 414°F

PTFE Backed Silicone Rubber

3.18 mm (0.125 inch)

12 septa per pack

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)