MicroPipet - pipetman

Micropipet hút 1 kênh  &  điều chỉnh thể tích

Part # / Ref Volume Range Increments
55019-30

0.2 to 2 µL

0.002 µL

55019-32

1 to 10 µL

0.02 µL

55019-34

2.5 to 25 µL

0.02 µL

55019-36

10 to 100 µL

0.2 µL

55019-38

30 to 300 µL

0.2 µL

55019-40

100 to 1000 µL

2.0 µL

Micropipet 1 kênh và hút thể tích cố định

Part # / Ref Volume Range Precision at 100 Percent Volume Accuracy at 100 Percent Volume
55019-03

10 µL Fixed

0.40 ±%

0.80 ±%

55019-09

100 µL Fixed

0.20 ±%

0.50 ±%

55019-19

1000 µL Fixed

0.12 ±%

0.30 ±%

55019-11

200 µL Fixed

0.18 ±%

0.40 ±%

55019-05

25 µL Fixed

0.30 ±%

0.80 ±%

55019-13

250 µL Fixed

0.18 ±%

0.40 ±%

55019-15

300 µL Fixed

0.18 ±%

0.40 ±%

55019-01

5 µL Fixed

0.75 ±%

1.40 ±%

55019-07

50 µL Fixed

0.30 ±%

0.60 ±%

55019-17

500 µL Fixed

0.18 ±%

0.40 ±%

 

Micropipet đa kênh

Part # / Ref Volume Range Channels Increments
55019-50

5 µL to 50 µL

8

0.02 µL

55019-54

5 µL to 50 µL

12

0.02 µL

55019-52

30 µL to 300 µL

8

0.2 µL

55019-56

30 µL to 300 µL

12

0.2 µL

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)