ĐỆM SEPTA 3 LỚP CHO SẮC KÝ KHÍ GC

Hãng: Hamilton- Mỹ

Diameter 19 mm (0.748 inch)
Maximum Temperature 200°C / 392°F
Material Laminated Silicone Rubber
Thickness 3.81 mm (0.150 inch)
Sales Quantity 12 septa per pack
Part # / Ref Diameter Maximum Temperature Material Thickness Sales Quantity
76005

10 mm (0.394 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76007

11 mm (0.433 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76006

12.7 mm (0.500 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76001

6.35 mm (0.250 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76010

7 mm (0.276 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76002

8 mm (0.315 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76003

8 mm (0.315 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76004

9.5 mm (0.374 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76022

5 mm (0.197 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76013

12 mm (0.472 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76009

13 mm (0.512 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76015

14 mm (0.551 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76016

15 mm (0.591 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76008

16 mm (0.630 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76017

16.7 mm (0.657 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76019

18 mm (0.709 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

76020

19 mm (0.748 inch)

200°C / 392°F

Laminated Silicone Rubber

3.81 mm (0.150 inch)

12 septa per pack

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)