Máy quang phổ đo đa chỉ tiêu trong nước MD640

Model : MD640

Hãng Lovibond-Đức

*Đo được tất cả các chỉ tiêu phân tích nước (120 chỉ tiêu) quan trọng từ A (Aluminium) đến Z (Zinc), ngoài ra có khả năng đo huỳnh quang -chất đánh dấu (Fluorescence) để xác định chính xác hàm lượng (ppb) PTSA (1,3,6,8 pyrenetetrasulfonic acid, sodiumsalt) và fluorescein trong hệ thống xử lý  nước.

Optics LEDs, interference filters (IF) and photo sensor in transparent
sample chamber Wavelength range:
430 nm IF Δλ = 5 nm
530 nm IF Δλ = 5 nm
560 nm IF Δλ = 5 nm
580 nm IF Δλ = 5 nm
610 nm IF Δλ = 6 nm
660 nm IF Δλ = 5 nm
IF = interference filter
Wavelength Accuracy ± 1 nm
Photometric Accuracy 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C)
Operation Acid and solvent resistant, touch-sensitive keypad with audible Feedback via integrated beeper
Display Backlit graphic-display
Interfaces Bluetooth
Updates Software updates via Internet
Internal Storage approx. 500 data sets
Power Supply 4 batteries (Mignon AA/LR6)
Battery Life Time approx. 26 h
Auto – OFF Yes
Beeper existing
Portability Benchtop
Environmental Conditions Temperature:  5 - 40 °C rel. humidity: 30 - 90 % (non condensing)
Compliance CE
Protection Class IP 68
Languages User Interface German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian
Dimensions 95 x 45 x 210 mm
Weight 450 g

 

 

 

 

 

Testparameter Measuring Range Method No. Chemical Method
Alkalinity-m HR T 5 - 500 mg/l CaCO3 M31 Acid / Indicator
Alkalinity-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 M30 Acid / Indicator
Alkalinity-p T 5 - 300 mg/l CaCO3 M35 Acid / Indicator
Aluminium PP 0.01 - 0.25 mg/l Al M50 Eriochrom Cyanine R
Aluminium T 0.01 - 0.3 mg/l Al M40 Eriochrom Cyanine R
Ammonia HR TT 1.0 - 50 mg/l N M66 Salicylate
Ammonia LR TT 0.02 - 2.5 mg/l N M65 Salicylate
Ammonia PP 0.01 - 0.8 mg/l N M62 Salicylate
Ammonia T 0.02 - 1 mg/l N M60 Indophenole Blue
Boron T 0.1 - 2 mg/l B M85 Azomethine
Bromine PP 0.05 - 4.5 mg/l Br2 M81 DPD
Bromine T 0.05 - 13 mg/l Br2 M80 DPD
Chloride L (A) 0.5 - 20 mg/l Cl- M92 Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate
Chloride T 0.5 - 25 mg/l Cl- M90 Silver Nitrate / Turbidity
Chlorine dioxide PP 0.04 - 3.8 mg/l ClO2 M122 DPD
Chlorine dioxide T 0.02 - 11 mg/l ClO2 M120 DPD / Glycine
Chlorine HR (KI) T (105) 5 - 200 mg/l Cl2 M105 KI / Acid
Chlorine HR PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 M111 DPD
Chlorine HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 M103 DPD
Chlorine L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 M101 DPD
Chlorine MR PP 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 M113 DPD
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/l Cl2 M110 DPD
Chlorine T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 M100 DPD
Chromium PP 0.02 - 2 mg/l Cr M125 Diphenylcarbazide
COD HR TT 200 - 15000 mg/l COD M132 Dichromate / H2SO4
COD LMR TT 15 - 300 mg/l COD M133 Dichromate / H2SO4
COD LR TT 3 - 150 mg/l COD M130 Dichromate / H2SO4
COD MR TT 20 - 1500 mg/l COD M131 Dichromate / H2SO4
Copper L 0.05 - 4 mg/l Cu M151 Bicinchoninate
Copper PP 0.05 - 5 mg/l Cu M153 Bicinchoninate
Copper T 0.05 - 5 mg/l Cu M150 Biquinoline
Cyanide L 0.01 - 0.5 mg/l CN- M157 Pyridine-barbituric Acid
CyA T 10 - 160 mg/l CyA M160 Melamine
DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M167 PPST
DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M165 PPST
Fluorescein 10 - 300 ppb M511 Fluorescence
Fluorescein 10 - 400 ppb M510 Fluorescence
Fluoride L 0.05 - 2 mg/l F- M170 SPADNS
H2O2 HR L 40 - 500 mg/l H2O2 M214 Titanium Tetrachloride / Acid
H2O2 LR L 1 - 50 mg/l H2O2 M213 Titanium Tetrachloride / Acid
H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 M210 DPD / Catalyst
Hardness Calcium (B) T 20 - 500 mg/l CaCO3 M191 Murexide
Hardness Calcium (B) T 50 - 900 mg/l CaCO3 M190 Murexide
Hardness total HR T 20 - 500 mg/l CaCO3 M201 Metallphthaleine
Hardness total T 2 - 50 mg/l CaCO3 M200 Metallphthaleine
Hazen 24 10 - 500 mg/l Pt M204 (APHA) Platinum Cobalt Standard Method
Hydrazine C 0.01 - 0.7 mg/l N2H4 M207 PDMAB
Hydrazine L 0.005 - 0.6 mg/l N2H4 M206 Dimethylaminobenzaldehyde
Hydrazine P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 M205 Dimethylaminobenzaldehyde
Hypochlorite T 0.2 - 16 % NaOCl M212 Potassium Iodide
Iron (TPTZ) PP 0.02 - 1.8 mg/l Fe M223 TPTZ
Iron HR L 0.1 - 10 mg/l Fe M227 Thioglycolate
Iron in Mo PP (224) 0.01 - 1.8 mg/l Fe M224 TPTZ
Iron LR L (A) 0.03 - 2 mg/l Fe M225 Ferrozine / Thioglycolate
Iron LR L (B) 0.03 - 2 mg/l Fe M226 Ferrozine / Thioglycolate
Iron PP 0.02 - 3 mg/l Fe M222 1,10-Phenanthroline
Iron T 0.02 - 1 mg/l Fe M220 Ferrozine / Thioglycolate
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 M20 Acid / Indicator
lodine T 0.05 - 3.6 mg/l I M215 DPD
Manganese HR PP 0.1 - 18 mg/l Mn M243 Periodate Oxidation
Manganese L 0.05 - 5 mg/l Mn M245 Formaldoxime
Manganese LR PP 0.01 - 0.7 mg/l Mn M242 PAN
Manganese T 0.2 - 4 mg/l Mn M240 Formaldoxime
Molybdate HR L 1 - 100 mg/l MoO4 M254 Thioglycolate
Molybdate HR PP 0.5 - 66 mg/l MoO4 M252 Mercaptoacetic Acid
Molybdate LR PP 0.05 - 5 mg/l MoO4 M251 Ternary Complex
Molybdate T 1 - 50 mg/l MoO4 M250 Thioglycolate
Nickel L 0.2 - 7 mg/l Ni M256 Dimethylglyoxime
Nitrate DMP HR 1.2 - 35 mg/l N M268 2,6-Dimethylphenole
Nitrate T 0.08 - 1 mg/l N M260 Zinc Reduction / NED
Nitrate TT 1 - 30 mg/l N M265 Chromotropic Acid
Nitrite PP 0.01 - 0.3 mg/l N M272 Diazotation
Nitrite T 0.01 - 0.5 mg/l N M270 N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine
Oxygen active T 0.1 - 10 mg/l O2 M290 DPD
Oxygen dissolved C 10 - 800 µg/l O2 M292 Rhodazine D TM
Ozone T 0.02 - 2 mg/l O3 M300 DPD / Glycine
PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB M70 Buffer / Indicator
Phosphate h. TT 0.02 - 1.6 mg/l P M325 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate HR C 1.6 - 13 mg/l P M327 Vanadomolybdate
Phosphate HR L 5 - 80 mg/l P M335 Vanadomolybdate
Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/l P M321 Vanadomolybdate
Phosphate LR C 0.02 - 1.6 mg/l P M328 Stannous Chloride
Phosphate LR L 0.1 - 10 mg/l P M334 Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid
Phosphate LR T 0.02 - 1.3 mg/l P M320 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate PP 0.02 - 0.8 mg/l P M323 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate t. TT 0.02 - 1.1 mg/l P M326 Phosphomolybdenum Blue
Phosphate TT 0.06 - 5 mg/l P M324 Phosphomolybdenum Blue
Phosphonate PP 0.2 - 125 mg/l PO4 M316 Persulfate UV Oxidation Method
pH-value HR T 8.0 - 9.6 M332 Thymol Blue
pH value L 6.5 - 8.4 M331 Phenol Red
pH-value LR T 5.2 - 6.8 M329 Bromocresolpurple
pH-value T 6.5 - 8.4 M330 Phenol Red
Polyacrylate L 1 - 30 mg/l Polyacryl M338 Turbidity
Potassium T 0.7 - 16 mg/l K M340 Tetraphenylborat Turbidity
PTSA 10 - 400 ppb M501 Fluorescence
PTSA 10 - 1000 ppb M500 Fluorescence
Silcate T 0.05 - 4 mg/l SiO2 M350 Silicomolybdenum Blue
Silicate HR PP 1 - 90 mg/l SiO2 M352 Silicomolybdate
Silicate L 0.1 - 8 mg/l SiO2 M353 Heteropolyblue
Silicate LR PP 0.05 - 1.6 mg/l SiO2 M351 Heteropolyblue
Sulphate HR PP 50 - 1000 M361 Bariumsulphate Turbidity
Sulphate PP 5 - 100 mg/l SO4 2- M360 Bariumsulphate Turbidity
Sulphate T 5 - 100 mg/l SO4 2- M355 Bariumsulphate Turbidity
Sulphide T 0.04 - 0.5 mg/l S2- M365 DPD / Catalyst
Sulphite T 0.1 - 5 mg/l SO3 M370 DTNB
Surfactants M. (anion.) TT 0.05 - 2 mg/l SDSA M376 Methylene Blue
Surfactants M. (cation.) TT 0.05 - 1.5 mg/l CTAB M378 Disulphine Blue
Surfactants M. (not ionic) TT 0.1 - 7.5 mg/l Triton X-100 M377 TBPE
Suspended solids 24 10 - 750 mg/l TSS M384 Turbidity / Attenuated Radiation Method
TN HR TT 5 - 150 mg/l N M281 Persulphate Digestion
TN LR TT 0.5 - 25 mg/l N M280 Persulphate Digestion
TOC HR M. TT 50 - 800 mg/l TOC M381 H2SO4 / Persulphate / Indicator
TOC LR M. TT 5 - 80 mg/l TOC M380 H2SO4 / Persulphate / Indicator
Triazole PP 1 - 16 mg/l Benzotriazole or Tolyltriazole M388 Catalyzed UV Digestion
Turbidity 24 10 - 1000 FAU M386 Attenuated Radiation Method
Urea T 0.1 - 2.5 mg/l Urea M390 Indophenol / Urease
Zinc L 0.1 - 2.5 mg/l Zn M405 Zincon / EDTA
Zinc T 0.02 - 1 mg/l Zn M400 Zincon
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)