TÚI LẤY MẪU KHÍ TEDLAR

Màng túi làm bằng PVF Film (Tedlar), có nắp mẫu và van PTFE, thể tích từ 1 ~50 lít

LMS- Japan

AS1.2446.01 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 1L 150x250mm
AS1.2446.02 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 2L  220x250mm
AS1.2446.03 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 3L  300x250mm
AS1.2446.04 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 5L  400x250mm
AS1.2446.05 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 10L 350x500mm
AS1.2446.06 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 20L 500x500mm
AS1.2446.08 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 50L 600x750mm
AS1.2711.01 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 1L 250x150mm
AS1.2711.02 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 2L 250x210mm
AS1.2711.03 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 3L 250x300mm
AS1.2711.04 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 5L 250x400mm
AS1.2711.05 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 10L  500x350mm
AS1.2711.06 Bag gas sampling 1mouth  stopcock PVC 20L  500x500mm
AS1.2711.08 Bag gas sampling 1mouth  stopcock PVC 50L  750x600mm
AS1.2712.01 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 1L 250x150mm
AS1.2712.02 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 2L 250x210mm
AS1.2712.03 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 3L 250x300mm
AS1.2712.04 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 5L 250x400mm
AS1.2712.05 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 10L 500x350mm
AS1.2712.06 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 20L 500x500mm
AS1.2712.08 Bag gas sampling 2mouth stopcocks  PVC 50L 750x600mm
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)