TÚI LẤY MẪU KHÍ TEDLAR

Màng túi làm bằng PVF Film (Tedlar), có nắp mẫu và van PTFE, thể tích từ 1 ~50 lít

LMS- Japan

 

SL.Bag3401 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 1L 150x250mm
SL.Bag3402 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 2L  220x250mm
SL.Bag3403 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 3L  300x250mm
SL.Bag3404 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 5L  400x250mm
SL.Bag3405 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 10L 350x500mm
SL.Bag3406 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 20L 500x500mm
SL.Bag3408 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 50L 600x750mm
SL.Bag3501 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 1L 250x150mm
SL.Bag3502 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 2L 250x210mm
SL.Bag3503 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 3L 250x300mm
SL.Bag3504 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 5L 250x400mm
SL.Bag3505 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 10L  500x350mm
SL.Bag3506 Bag gas sampling 1mouth  stopcock PVC 20L  500x500mm
SL.Bag3508 Bag gas sampling 1mouth  stopcock PVC 50L  750x600mm
SL.Bag3601 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 1L 150x250mm
SL.Bag3602 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 2L  220x250mm
SL.Bag3603 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 3L  300x250mm
SL.Bag3604 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 5L  400x250mm
SL.Bag3605 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 10L 350x500mm
SL.Bag3606 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 20L 500x500mm
SL.Bag3608 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 50L 600x750mm
SL.Bag3701 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 1L 250x150mm
SL.Bag3702 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 2L 250x210mm
SL.Bag3703 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 3L 250x300mm
SL.Bag3704 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 5L 250x400mm
SL.Bag3705 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 10L 500x350mm
SL.Bag3706 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 20L 500x500mm
SL.Bag3708 Bag gas sampling 2mouth stopcocks  PVC 50L 750x600mm
SL.Bag6012 Bag gas sampling  rubber 2 x tube 1ℓ
SL.Bag6013 Bag gas sampling  rubber  2 x tube 2ℓ
SL.Bag6014 Bag gas sampling  rubber  2 x tube 3ℓ
SL.Bag6016 Bag gas sampling  rubber  2 x tube 5ℓ
SL.Bag6017 Bag gas sampling  rubber  2 x tube 10ℓ
SL.Bag6022 Bag gas sampling  rubber 1ℓ
SL.Bag6023 Bag gas sampling  rubber 2ℓ
SL.Bag6024 Bag gas sampling  rubber 3ℓ
SL.Bag6026 Bag gas sampling  rubber 5ℓ
SL.Bag6027 Bag gas sampling  rubber 10ℓ
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)