TÚI LẤY MẪU KHÍ BẰNG CAO SU

Nhật Bản

SL.Bag3401 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 1L 150x250mm Ea.

SL.Bag3402 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 2L 220x250mm Ea.

SL.Bag3403 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 3L 300x250mm Ea.

SL.Bag3404 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 5L 400x250mm Ea.

SL.Bag3405 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 10L 350x500mm Ea.

SL.Bag3406 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 20L 500x500mm Ea.

SL.Bag3408 Bag gas sampling 1 Mouth cap PVDF 50L 600x750mm Ea.

SL.Bag3501 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 1L 250x150mm Ea.

SL.Bag3502 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 2L 250x210mm Ea.

SL.Bag3503 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 3L 250x300mm Ea.

SL.Bag3504 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 5L 250x400mm Ea.

SL.Bag3505 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 10L 500x350mm Ea.

SL.Bag3506 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 20L 500x500mm Ea.

SL.Bag3508 Bag gas sampling 1mouth stopcock PVC 50L 750x600mm Ea.

SL.Bag3601 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 1L 150x250mm Ea.

SL.Bag3602 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 2L 220x250mm Ea.

SL.Bag3603 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 3L 300x250mm Ea.

SL.Bag3604 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 5L 400x250mm Ea.

SL.Bag3605 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 10L 350x500mm Ea.

SL.Bag3606 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 20L 500x500mm Ea.

SL.Bag3608 Bag gas sampling 2 Mouth cap PVDF 50L 600x750mm Ea.

SL.Bag3701 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 1L 250x150mm Ea.

SL.Bag3702 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 2L 250x210mm Ea.

SL.Bag3703 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 3L 250x300mm Ea.

SL.Bag3704 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 5L 250x400mm Ea.

SL.Bag3705 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 10L 500x350mm Ea.

SL.Bag3706 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 20L 500x500mm Ea.

SL.Bag3708 Bag gas sampling 2mouth stopcocks PVC 50L 750x600mm Ea.

SL.Bag6012 Bag gas sampling rubber 2 x tube 1ℓ Ea.

SL.Bag6013 Bag gas sampling rubber 2 x tube 2ℓ Ea.

SL.Bag6014 Bag gas sampling rubber 2 x tube 3ℓ Ea.

SL.Bag6016 Bag gas sampling rubber 2 x tube 5ℓ Ea.

SL.Bag6017 Bag gas sampling rubber 2 x tube 10ℓ Ea.

SL.Bag6022 Bag gas sampling rubber 1ℓ Ea.

SL.Bag6023 Bag gas sampling rubber 2ℓ Ea.

SL.Bag6024 Bag gas sampling rubber 3ℓ Ea.

SL.Bag6026 Bag gas sampling rubber 5ℓ Ea.

SL.Bag6027 Bag gas sampling rubber 10ℓ Ea.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)