DPD No. 1 Tablet / 100 51 10 50 BT
DPD No. 3 Tablet / 100 51 10 80 BT
Combi pack
# DPD No.1 / No.3 each 100 51 77 11 BT
Combi pack
# DPD No.1 / No.3 each 250 51 77 12 BT
GLYCINE
f) Tablet / 100 51 21 70 BT
Combi pack
# DPD No.1 / GLYCINE each 100 51 77 31 BT
Combi pack
# DPD No.1 / GLYCINE each 250 51 77 32 B
 

DPD No. 4

 

 

 
 
 
 
Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)